แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ thesis teamwork8008

Teamwork Thailand
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์


รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ Thesis Dissertation ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ ทางทีมงาน บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล  งานวิจัยทั้งใน-ต่างประเทศ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โทร. 08-3373-8008


ยินดีให้คำปรึกษาฟรี  ตกลงราคา ก่อนตัดสินใจ โปรดระวังมิจฉาชีพ บางรายไม่จริงใจช่วยเหลือท่าน อาจถูกหลอก เราไม่ได้เก่งทุกด้าน ช่วยได้ในบางสาขา โปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ

แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ thesis teamwork8008

ติดต่อทีมงาน 

แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ thesis teamwork8008

Line ID : @jep6993a


Tel. 08-3373-8008


Email: teamwork8008@gmail.com
www.thesisthailand.com
thesisthailand.blogspot.com

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์


ทางทีมงาน บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล
จากประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำวิทยานิพนธ์
ขอชี้แจงเป็นขั้นตอนให้เข้าใจ ดังนี้
           
1. กำหนดชื่อเรื่อง
            เป็นชื่อที่สนใจ ถนัด และอยู่ในสาขาที่เรียน หากยังไม่ทราบ ให้ดูหัวข้อจากรุ่นพี่ที่เคยทำไว้แล้วให้ดูในบทที่ 5 ในส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป จะทำให้ทราบชื่อเรื่องที่น่าสนใจ และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยตามชื่อเรื่องนั่นเอง ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นการเขียนว่าเมื่อวิจัยเรื่องนี้แล้ว ข้อมูลที่ได้คืออะไร ประโยชน์เกิดกับใคร เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

2. ศึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคนทำไว้แล้ว
            ขั้นตอนนี้เรียกว่า Literature Review หรือเรียกว่า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษาทฤษฎีซึ่งดูจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่เราศึกษา ดูว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัยที่มีคนทำไว้แล้วในหัวเรื่องที่เหมือนกันหรือคล้ายใกล้เคียงกัน

3. กำหนดขอบเขตของการศึกษา ในที่นี้ขอบเขต ประกอบด้วย
            - เนื้อหา คือระบุว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาประมาณไหน
            - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนดข้อมูลประชากร และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติการวิจัย
            - พื้นที่และระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่าจะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด

4. กรอบแนวคิด
            เป็นปัญหาหลักสำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก การกำหนดกรอบแนวคิดมีหลารูปแบบ ทั้งการกำหนดแบบตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และการกำหนดกรอบแนวคิดตามเนื้อหาของการวิจัยกรอบแนวคิดถือเป็นหัวใจหลักของการวิจัยเลยทีเดียว จึงต้องปรึกษาผู้รู้หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกรอแนวคิดที่ถูกต้อง จะเป็นแนวทางในการทำวิจัยแบบไม่หลงประเด็น

5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
            ถ้าเป็นการวิจัยแนวสำรวจจะใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้จะเป็นการออกแบบการทดลองถ้าเป็นวิจัยเชิงทดสอบ เครื่องมือที่ใช้จะเป็นแบบทดสอบ

6. สถิติในการวิจัย
            เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้วิจัยส่วนใหญ่ท้อ เนื่องจากไม่เข้าใจสถิติ ไม่เข้าใจสูตร ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ การหาค่า การกำหนดตัวแปร การแปรผล การสรุปผลจากตาราง ซึ่งประเด็นนี้ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอย่างมากโดยทั่วไปแล้วสถิติที่ใช้ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท จะประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติพยากรณ์ที่ใช้มักจะเป็น T-test และ F-test หรือ Chi-Square การวิเคราะห์ จำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความเที่ยง ทดสอบปัญหา Multicollinearity Heteroscedasticty Autocorrelation Confirmatory Factory Analysis (CFA) Exploratory Factor Analysis (EFA) รวมทั้งการใช้สถิติขั้นสูง เช่น AMOS LISREL

7. การสรุปและอภิปรายผล
            เมื่อถึงขั้นตอนนี้บางคนอาจตกม้าตาย เนื่องจาก ทำเองมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นทำสถิติด้วยตนเอง แต่ต้องมาเจอปัญหาการอภิปรายผล หลักง่ายๆ ของการอภิปรายผลคือ เราต้องเขียนให้ได้ว่า ผลการวิจัยของเรา สอดคล้อง คล้ายคลึง ได้ผลใกล้เคียงกับงานวิจัยของใคร หรือหากไม่สอดคล้องเลย ให้เขียนว่า เราค้นพบอะไร และจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง ซึ่งต้องเขียนต่อไปในข้อเสนอแนะ

"เรายินดีมากที่คำแนะนำของเราจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
ทางทีมงานรับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ Thesis Dissertation ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ "


แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ thesis teamwork8008